Bubee Homepage

26 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 16

เราจะส่งเจ้าไปเป็นเชลยไกลกว่าบาบิโลนอีก 

ถอดความจาก กิจการ 7:43

Daily2015_1_26

ปิดการแสดงความคิดเห็น.