Bubee Homepage

26 มิถุนายน 11 ยกโทษให้ไม่ได้

ความผิดทุกอย่างของมนุษย์  พระเจ้าทรงอภัยให้ได้
แต่…. หากผู้ใดหมิ่นประมาทองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะไม่มีวันได้รับการอภัยเลย

ถอดความจาก มาระโก 3:28-29

ไม่ทราบผู้วาดรูปนี้

ที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่ในรูปคือ พวกธรรมาจารย์
พวกเขาเห็นพระเยซูขับผีออกจากคนต่อหน้าต่อตา

เขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำจริง ๆ
แต่ไม่ยอมรับ

จึงเฉไฉกล่าวหาพระองค์หน้าด้าน ๆ ว่า “พระเยซูมีวิญญาณชั่วเข้าสิง”

พระองค์จึงทรงเตือนเขาว่า  “บาปและการหมิ่นประมาทของมนุษย์ทุกอย่าง
พระเจ้าทรงอภัยได้  แต่การหมิ่นประมาทพระวิญญาณของพระเจ้านั้น ไม่มีวันได้รับการอภัย!”

และคำว่า หมิ่นประมาท ในกฎหมายไทยนั้นหมายความถึง

ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท

เพื่อน ๆ คิดว่า ตามกฎหมายไทยแล้ว ….วันนั้นเขาหมิ่นประมาทใคร?

 

 

 


 


 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.