Bubee Homepage

26 มิถุนายน 2014 ขนาดความเชื่อ

ถ้าพวกเจ้า มีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง

เจ้าก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่า …

จงถอนตัวขึ้นมา แล้วไปปักอยู่ในพื้นทะเล

และมันก็จะฟังเจ้า”

ถอดความจาก ลูกา 17:6

Daily2014_6_26

หลังจากนั้น  เหล่าศิษย์ที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเยซูทูลขึ้นมาว่า

“ขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกกระผมมีความเชื่อมากขึ้นขอรับ”

พวกเขาต้องการความเชื่อมากขึ้น

พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า

“ถ้าพวกเจ้า มีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง

เจ้าก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่า … จงถอนตัวขึ้นมา แล้วไปปักอยู่ในพื้นทะเล

และมันก็จะฟังเจ้า”

พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรครับเพื่อน ๆ ?
เจ้าต้นหม่อนนี้ เวลามันโตแล้วก็ถอนยากเสียด้วยซิ

ความเชื่อ
แม้จะเล็กนิดเดียว
ก็สามารถทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้
เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อนั้น ทรงยิ่งใหญ่!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.