Bubee Homepage

26 มิถุนายน 2018 ไปเล่า…

เจ้าจงกลับไปบ้าน เล่าให้คนอื่นฟังว่า

พระเจ้าทรงทำสิ่งดีในชีวิตเจ้ามากเพียงใด

ถอดความจาก ลูกา 8:38

Luke-8-38-39

ปิดการแสดงความคิดเห็น.