Bubee Homepage

26 เมษายน 2014 เราอยู่นี่

เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้ขอ พบเรา หาเราได้
เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่แสวงหาเรา พบเราได้
เรากล่าวกับชาติทั้งหลายที่ไม่ออกนามของเราว่า
“เราอยู่นี่ เราอยู่ที่นี่”

ถอดความจาก อิสยาห์ 65:1

jesus-hands

เพื่อน ๆ ครับ  เป็นเพราะคำข้างบนนี้  ทำให้เราได้มาพบพระองค์
สมัยก่อนนั้น มีแต่ชนชาติเดียวเท่านั้น ที่เป็นของพระองค์คือชาวยิว
แต่มาเวลานี้ พระเยซูได้ทรงสั่งให้คนที่เชื่อในพระองค์
ออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวดีที่พระเจ้าทรงรอให้คนทั้งหลายได้มาพบพระองค์

ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้าง
และทรงตามหาเรา
ทรงให้เราทั้งหลายได้มาพบพระองค์
ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาก่อนเสมอ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.