Bubee Homepage

27 กรกฎาคม 11 คนที่ถูกโทษแรงกว่า

พวกเราที่เป็นคนสอนนั้น
จะได้รับการตัดสินที่เข้มงวดกว่าคนอื่น

ถอดความจาก ยากอบ 3:1

พระคำตอนบนนี้  น่าจะเพิ่มไปด้วยว่า
คนที่เป็นนักการเมืองแล้วทำผิดนั้น จะได้รับการตัดสินที่เข้มงวดกว่าคนอื่น

พวกเขาจะได้กลัว ไม่กล้าคอรับชั่น ไม่กล้าโกง

เฮ้อ!

โดยทั่ว ๆ ไปในสังคมไทยของเรา เราเห็นคนใหญ่คนโตทำผิด แล้วหนีผิดได้

 

ถ้าเราบอกให้ใครไม่ทำสิ่งที่ผิดแล้วล่ะก็  ตัวเองควรจะดูว่า ตัวเองได้ทำสิ่งนั้นหรือเปล่า
เรื่องของวันนี้ เป็นอุทาหรณ์….

ในทางของพระเจ้าแล้ว  คนที่เป็นครู  สอนคนอื่น

ถ้ากลับทำสิ่งที่ไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงตัดสินเขาเข้มงวดกว่าคนอื่น ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.