Bubee Homepage

27 กรกฎาคม 2013 เพราะพระผู้สร้าง

เราเป็นผู้กำหนดชายฝั่ง เป็นเขตแดนของทะเล

เป็นสิ่งที่ขวางไม่ให้น้ำผ่านไปได้…..

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ

ให้สืบสายเลือดอันเดียวกันให้อยู่ทั่วโลก

และทรงกำหนดเวลา และเขตแดนให้เขาอยู่

ถอดความจาก เยเรมีห์ 5:22  และ  กิจการ 17:26

Lokkao

 

ประทับใจกับความงามของเขตแดนต่าง ๆ ของโลก

 พระเจ้าเองทรงเป็นผู้กำหนดเขตแดนให้มนุษย์ทั้งหลาย

มันถึงงามนัก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.