Bubee Homepage

27 กันยายน 2014 คิดถึงทะเล

พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดิน
และที่น้ำรวมกันนั้นว่า ทะเล
พระเจ้าทรงเห็นว่า ดี

ถอดความจากปฐมกาล 1:10

Used under  under Creative Commons from http://www.freefoto.com

Used under under Creative Commons from http://www.freefoto.com

พระเจ้าตรัสว่า
“น้ำที่อยู่ใต้ฟ้า  จงมารวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวกัน
ที่แห้งจงปรากฏขึ้น”
พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดินและที่น้ำรวมกันนั้นว่า ทะเล
พระเจ้าทรงเห็นว่า ดี

เพื่อน ๆ ครับ ลองคิดถึงทะเลซิครับ ว่า กว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด
ภายใต้น้ำที่เราเห็นเรียบ ๆ  กลับมาชีวิตอยู่อีกมากมายมหาศาล
ที่เป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระเจ้าพระผู้สร้างของเราครับ
พระองค์ทรงสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของท้องทะเลที่เราเรียนเท่าไร ทั้งชีวิตก็ไม่อาจเรียนจนจบได้

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหลือเกินครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.