Bubee Homepage

27 กุมภาพันธ์ 2014 ดีใจให้ถูกเรื่อง

อย่ามัวดีใจที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของเจ้า
แต่จงยินดีที่ชื่อของเจ้าจดไว้ในสวรรค์แล้ว

ถอดความจาก ลูกา 10:20

Daily2014_2_27

ไม่นานนัก  ศิษย์ของพระเยซูทั้งหมดก็กลับมา
พวกเขาร่าเริงยินดีกันเป็นอันมาก
เพราะว่า เมื่อเขาขับผีออกในพระนามของพระเยซู
มันก็ตาลีตาลานออกมาจากคนที่มันสิงอยู่ทันที

“นั่นซิ   เราเห็นซาตานตกลงมาจากฟ้า  เหมือนฟ้าแลบ..
เห็นไหม เราให้พวกเจ้ามีอำนาจที่จะเหยียบงู  และแมงห่อง
ทำให้เจ้ามีอำนาจมากกว่าฤทธิ์ของศัตรู
ไม่มีอะไรมาทำอันตรายพวกเจ้าได้เลย”
พระเยซูตรัส
แต่พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า

อย่ามัวดีใจที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของเจ้า
แต่จงยินดีที่ชื่อของเจ้าจดไว้ในสวรรค์แล้ว”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.