Bubee Homepage

27 ตุลาคม 12 ยังไม่เชื่ออีก

สาวกสองคนนั้น กลับมาบอกสาวกคนอื่นๆ
แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อ

ถอดความจาก มาระโก. 16:13

หลังจากที่มารีย์มักดาลาพบพระเยซู
เธอก็รีบไปบอกสาวกที่กำลังคร่ำครวญเสียใจที่พระเยซูจากพวกเขาไป
บอกว่าทรงเป็นขึ้นมาแล้ว แต่พวกเขาไม่เชื่อ
หลังจากนั้นพระเยซูทรงพบสาวกอีกสองคนกลางทาง
พวกเขาก็บอกสาวกเช่นกัน แต่เขาไม่เชื่อ

เรื่องนี้บอกอะไรเราหลายอย่าง…. แม้คนสนิทของพระองค์เขาไม่ยอมเชื่อถ้าไม่เห็น
เขาคิดว่าเพื่อนโกหกเขาอย่างนั้นหรือ แปลกจริง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.