Bubee Homepage

27 มกราคม 2014 อธิษฐานเผื่อเขาด้วย

ขอให้ระลึกถึงคนที่ถูกคุมขังอยู่
เหมือนว่าท่านก็ถูกคุมขังอยู่กับพวกเขาด้วย…

ถอดความจาก ฮีบรู 13:3

Juve1

วันจันทร์นี้ ทีมบู้บี้ เข้าไปเยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจสมุทรปราการ

ทั้งบ้านเมตตา และบ้านกรุณา

เราจะคุยกันเรื่อง ลูกผู้ชายที่หลงหายไป

หรือแกะหลงทางนั่นแหละ

ขอเพื่อน ๆ ที่อ่านเจอโพสต์วันนี้ ได้อธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆ ของเรา

ให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

ให้เขาได้พบพระองค์ และชีวิตพัฒนาทุก ๆ ด้าน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.