Bubee Homepage

27 มิถุนายน 12 มงคลงาม

เรื่องต่อจาก 22 มิถุนายน 12

ลูกของเราเอ๋ย  เจ้าจงฟังคำเตือนของพ่อ
และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่

เพราะทั้งสองนั้น
จะเป็นมงคลสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี้ห้อยคอของเจ้า

ถอดความจาก สุภาษิต 1:8-9

เจี้ยบพลาดไปแล้ว เพราะที่ผู้ใหญ่เตือนก็ไม่ได้ใส่ใจฟังสักเท่าไร

เวลาเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดสุดแสน  อาจทำให้เราฉลาดขึ้นมาได้

แต่ถ้าไม่ต้องเจ็บเลย  จะดีกว่าเยอะ

เรียกได้ว่า เป็นคนฉลาด

ปิดการแสดงความคิดเห็น.