Bubee Homepage

27 มิถุนายน 2014

พวกเราเป็นคนรับใช้ที่ไม่ได้มีค่าอะไร
เราได้ทำตามหน้าที่ซึ่งเราควรทำเท่านั้น

ถอดความจาก ลูกา 17:10

Daily2014_6_27

พระเยซูทรงถามเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเจ้านายกับคนรับใช้…
“ในพวกเจ้า มีคนใดที่พอคนรับใช้กลับจากการไถนาหรือเลี้ยงแกะ
เจ้าก็ไปบอกเขาว่า ..เอา… นั่งลงกินข้าวเสีย?
หรือเจ้าจะบอกเขาว่า
..จงไปเตรียมอาหารให้เรากิน เมื่อเรากินเสร็จแล้ว เจ้าก็ค่อยกิน..?
เจ้าที่เป็นนายจะกล่าวขอบใจคนรับใช้เพราะเขาทำตามคำสั่งหรือเปล่า?

คิดให้ดีนะ
เมื่อเจ้าได้ทำสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้นั้น  พวกเจ้าจงพูดด้วยว่า
“พวกเราเป็นคนรับใช้ที่ไม่ได้มีค่าอะไร
เราได้ทำตามหน้าที่ซึ่งเราควรทำเท่านั้น”

เพื่อน ๆ ครับ  เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
พระเจ้าจะทรงขอบใจเราหรือไม่ จะให้รางวัลหรือไม่ ก็เป็นน้ำพระทัยของพระองค์
ถามตัวเองว่า  เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ หรือเปล่า
องค์เจ้านายไม่ทรงใช้เราก็ได้…. 
เราซึ่งเป็นคนรับใช้ยิ่งน่าจะดีใจที่ได้รับใช้พระเจ้าองค์นี้ 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.