Bubee Homepage

27 สิงหาคม 2014 ต้นมะเดื่อบอกเหตุ

ฟ้าและดินจะสูญลับไป
แต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญหายไป

ถอดความจาก ลูกา 21:33

Daily2014_8_27

พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อว่า

“ดูต้นมะเดื่อ และต้นไม้ทั้งหลายซิ
เมื่อมันผลิใบ แตกยอด  พวกเจ้าก็รู้ว่า ฤดูร้อนกำลังมาอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกัน
เมื่อเจ้าเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราบอกเจ้านั้น เกิดขึ้นถี่ ๆ
ก็ให้รู้เถิดว่า แผ่นดินของพระเจ้าใกล้มาถึงแล้ว
พระเยซูทรงเตือนพวกเราไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ
อย่าให้เราทำตัวไม่รู้เรื่อง

วันนี้ และทุกวัน ให้เราเตรียมตัวพร้อมรับพระองค์

เราบอกความจริงนะว่า
คนในชั่วอายุที่ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
จะไม่ตายไปก่อนสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น
ฟ้าและดินจะสูญลับไป
แต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญหายไป
เพื่อน ๆ ครับ  พระเยซูกำลังกล่าวว่า
คำของพระองค์ทุกคำที่กล่าวออกมานั้น

เป็นพระคำของพระเจ้า 
จึงจะเป็นจริงทั้งสิ้น สำเร็จทั้งสิ้น 
ไม่มีวันที่จะหายไปจากโลกและเอกภพนี้ 
ไม่ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหน อยู่ในนิรันดร์กาล
คำของพระองค์ก็จะยั่งยืนตลอดไป

ปิดการแสดงความคิดเห็น.