Bubee Homepage

28 กุมภาพันธ์ 12 การผจญภัยของนายมิน 6

อย่าขาดการพบปะกันและกัน เหมือนอย่างบางคนทำอยู่

ถอดความจาก ฮิบรู 10:25

คนที่เชื่อพระเยซู  มักจะไปพบปะกันเสมอทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า

บางพวกอาจจะนัดกันเวลาอื่น  เพราะเขาอาจทำงานที่ต้องอยู่ในเวร เช่นพยาบาล ยาม

เขาไปพบปะกันเพื่อ อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน

ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

และได้ฟังคำอธิบายพระคัมภีร์อีกด้วย

ทำอย่างนี้ ทำให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้น และช่วยแบกภาระของกันและกัน

ทำให้พวกเขาได้รู้ว่า เพื่อน มีความต้องการจำเป็นอะไรที่ช่วยกันได้บ้าง

มินจึงเริ่มต้นไปพบปะเพื่อนที่เชื่ออย่างเป็นประจำ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.