Bubee Homepage

28 ธันวาคม 2015 ยิ่งสู้ยิ่งเจ็บ

การที่เจ้าถีบประตักนั้น ก็ทำให้ตัวเจ้าลำบากเอง

ถอดความจาก กิจการ 26:14

Daily2015_12_-28act26-12-15 (1)

ปิดการแสดงความคิดเห็น.