Bubee Homepage

28 พฤศจิกายน 11 ผู้ดูแลสูงสุด

ความรักเอ็นดูของพระเจ้า มีเหนือราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 145:5

พระเยซูเคยตรัสว่า  แม้นกตัวเล็ก ๆ จะตกลงมาตายก็ไม่ได้ ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต

ทำให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้อนุญาตให้ชีวิต หรือให้จากไป

เรื่องราวของน้องหมาข้างบนนี้

คงบอกเพื่อน ๆ ได้นะว่า พระเจ้าทรงอนุญาตอะไร

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.