Bubee Homepage

27 พฤษภาคม 12 การเสด็จกลับมา

เวลานั้นทั้งโลกจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ

ทรงฤทธานุภาพ

ทรงพระสิริอันยิ่งใหญ่ตระการ

ถอดความจากมาระโก 13:26

ภาพเอื้อเฟื้อจากคุณd_bob http://www.flickr.com/photos/d_bob

จะมีเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

คราวนี้ไม่เหมือนครั้งที่มาเมื่อสองพันปีก่อน

เพราะพระองค์จะทรงกลับมาอย่างโอ่อ่าตระการ

พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ เสียงแตร และหมู่เมฆ

ดวงตาทุกดวงในโลกจะได้เห็นพระองค์เสด็จมา

จะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้น…..

 

พระบิดาเจ้าครับ

เมื่อวันที่พระองค์มานั้น  ขอพระองค์ทรงเมตตารับผมและเพื่อน ๆ ที่เชื่อในพระองค์ด้วย

พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้

และผมอยากไปอยู่กับพระองค์จริง ๆ ครับ

เพราะการอยู่ในนิรันดร์กาล  มันต้องสนุกมาก ๆ

มันจะมีอะไรให้เราพบเห็นเยอะแยะ

ที่สำคัญคือ มีพระองค์เป็นที่หนึ่งในนิรันดร์นั้น

สุดยอดเลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.