Bubee Homepage

28 สิงหาคม 11 ไปพร้อมกับความเชื่อ

พระเยซูทรงกำชับไม่ให้เขาเอาอะไรไปใช้ตามทาง
ยกเว้นแต่ไม้เท้าอย่างเดียว
ห้ามเอาไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ย่าม หรือเงิน

ถอดความจาก มาระโก 6:8

เวลาสาวกของพระเยซูออกไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

พวกเขามุ่งมั่น ที่จะบอกเรื่องของพระเจ้าที่ผู้คนยังไม่รู้

ต้องมีใจอยู่ที่พระเจ้าและคนอื่น ไม่ใช่ตัวเอง ไม่ใช่ความสุขส่วนตัว

สมัยก่อนไม่ต้องเสียค่ารถ เดินเท้าไป

คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาเช่นรักษาโรค

ก็มักจะตอบแทนด้วยการให้อาหาร ให้ที่พักอยู่แล้ว

สาวกของพระเยซูต้องไปด้วยความเชื่อมั่นว่า

พวกเขาจะไม่อด   แต่จะมีพอเพียงสำหรับแต่ละวัน ไม่มากไป ไม่น้อยไป

พระเจ้าจะทรงโปรดให้คนอื่นได้ต้อนรับ

และช่วยให้เขาทำงานตามที่พระเยซูทรงใช้มาได้สำเร็จ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.