Bubee Homepage

28 เมษายน 2014 อย่าให้มีม่านบังตา

หากจะมีม่านปิดบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใคร
ก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังพินาศ

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 4:3

maan

เพื่อน ๆ ครับ วันนี้ บู้บี้ไปคุยเรื่องข่าวประเสริฐกับเพื่อนในสถานพินิจ
ขอให้อธิษฐานเผื่อด้วย เพื่อเขาจะได้เข้าใจสิ่งที่แบ่งปัน

เพื่อว่าเขาจะไม่พินาศ แต่ได้รับความรอด
ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต  เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงใคร
เขาจะเป็นพลเมืองที่รับใช้คนรอบข้าง
และเป็นพลเมืองที่ดี ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง
ทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข
อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ ให้พระวจนะของพระเจ้าที่หว่านออกไป

สำเร็จตามที่พระองค์ทรงประสงค์ทุกประการ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.