Bubee Homepage

30 กันยายน 2014 กษัตริย์ของคนยิว

มีคำเขียนติดไว้เหนือพระเศียรว่า
“ผู้นี้ คือกษัตริย์ของคนยิว”

ถอดความจาก ลูกา 23:38

Daily2014_9_29

ขณะที่ปุโรหิตใหญ่ ธรรมาจารย์และประชาชนส่วนหนึ่งกำลังตื่นเต้น
กับการที่ได้โอกาสประหารพระเยซู
พวกเขายิ้มเยาะ สะใจ และเชื่อว่าตนเองชนะแล้ว
พระเยซูกลับตรัสขอให้พระเจ้าพระบิดา
ทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเขา!!

มีบางคนตะลึงกับคำตรัสของพระองค์ !
พวกเขาเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างไม่กระพริบตา
ขณะเดียวกันนั้นเอง ทหารก็จับฉลากว่า ใครจะได้เสื้อคลุมของพระองค์ไป
ส่วนผู้ปกครองก็มายืนอยู่ตรงหน้าไม้กางเขน เยาะเย้ยพระองค์
“ดูซิ มาช่วยคนอื่นให้รอด  เชอะ…
หากเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้มา
ก็ช่วยตัวเองให้ได้แล้วกัน”
ทหารก็เยาะหยันพระองค์ด้วย
เขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวมายืนให้กล่าวว่า
“ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของคนยิว
ก็โปรดช่วยตัวเองให้รอดเถิดขอรับ”

มีคำเขียนติดไว้เหนือพระเศียรว่า
“ผู้นี้ คือกษัตริย์ของคนยิว”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.