Bubee Homepage

29 มีนาคม 2014 ผู้ตรวจสอบใจ

เราคือพระเจ้า ผู้ตรวจค้นดูใจ
และทดสอบความคิด
เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติกรรมหนทางของเขา
ตามผลแห่งการกระทำของเขา 

ถอดความจาก เยเรมีห์ 17:10

bruegel_gamesภาพชื่อ เกมส์ของเด็ก ๆ  โดย  Pieter Bruegel, the Elder    1525-1569

พระเจ้าทรงบอกเราแล้วว่า พระองค์ทรงตรวจสอบใจ ทดสอบความคิดของเรา
เรามีใจมุ่งมั่นอะไร  เราคิดอย่างไร ถ้ามีคนมาตรวจสอบเรา
เหมือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่ต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน  เราจะผ่านไหม? …..

 ตรวจสอบตัวเอง ค้นดูใจตัวเอง และแก้ไขให้เป็นไปทางของพระเจ้า

แล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์  

ปิดการแสดงความคิดเห็น.