Bubee Homepage

3 กันยายน 12 เราจะเอาบารับบัส!

แต่พวกนั้น ตะโกนขึ้นมาดังขึ้นกว่าเดิมว่า

“ตรึงเขาที่ไม้กางเขน!”

ถอดความจาก มาระโก 15:14

 

เรื่องราวข้างบนที่เพื่อน ๆ ได้ชมนี้ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์ของปีลาต ผู้ว่าการจากโรม …. เหล่าหัวหน้าปุโรหิตได้รวบรวมฝูงชนมาเพื่อจะเรียกร้องเอาสิ่งที่ต้องการ คือชีวิตของพระเยซู

ภาพยนต์เรื่องนี้ตัดตอนมาจาก The Passion of the Christ… เป็นภาพยนต์ที่พยายามเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ ในวันที่พระเยซูกำลังจะถูกตรึง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.