Bubee Homepage

3 ธันวาคม 2014 อยู่กับพระเยซูมาก่อน

พวกเขาตระหนักว่า เปโตรและยอห์น อยู่กับพระเยซู

ถอดความจาก กิจการ 4:13

Daily2014_12_3

ปิดการแสดงความคิดเห็น.