Bubee Homepage

3 พฤศจิกายน 2013 พระเจ้ายิ่งใหญ่

ให้สรรพสิ่งเหล่านั้น สรรเสริญพระนามของพระเจ้า 
เพราะเมื่อพระองค์ทรงบัญชา
สรรพสิ่งเหล่านั้น ก็ถูกเนรมิตขึ้นมา

ถอดความจาก สดุดี 148:5

 

 

 

 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เราจึงนมัสการสรรเสริญพระองค์ ….
 

http://www.youtube.com/watch?v=0HJYZj8PqEY

ปิดการแสดงความคิดเห็น.