Bubee Homepage

3 มกราคม 12 ดอกไม้งดงาม

เราขอบอกท่านทั้งหลายว่า
เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงเต็มด้วยสง่าราศี
ก็ยังไม่ทรงงดงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง …

ถอดความจาก มัทธิว 6:29

ภาพนี้ วาดโดย ณนนท์  เรืองศิริกุลชัย

พระเยซูตรัสว่า แม้กษัตริย์ที่ทรงพระปัญญาที่สุดคือ พระราชาซาโลมอน

เมื่อทรงแต่งพระองค์เต็มยศแห่งกษัตริย์ ยังไม่งามเท่าดอกไม้นี้

พระองค์กำลังทรงบอกเราว่า

แม้ดอกไม้นั้น จะมีอายุสั้น เพียงไม่กี่วัน

พระเจ้ายังทรงตกแต่งพวกมันอย่างงดงาม

พระเจ้าจะทรงตกแต่งคน ยิ่งกว่านั้นอีก

ดังนั้น เราจึงไม่ควรกระวนกระวายกับชีวิตให้มากเกินไป

แต่ควรแสวงหาที่จะรู้จักพระองค์ก่อน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.