Bubee Homepage

3 มีนาคม 12 เจ้าลาน้อย

เจ้าจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่
ลาตัวนี้ ไม่มีใครเคยขี่มันเลย
จงแก้เชือกผูกมัน และจูงมาหาเรา

ถอดความจาก มาระโก 11:2


พระเยซูทรงสั่งให้สาวก ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้เยรูซาเล็ม เพื่อไปเอาลูกลาที่ผูกอยู่ที่ลานบ้านหลังหนึ่ง

พระองค์ทรงต้องการลา เพื่อนำไปขี่แน่นอน  แต่มันต้องเป็นลูกลาที่ไม่เคยมีใครขี่มาก่อน

ทรงบอกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นลูกลาตัวนั้น

ตรัสสั่งว่า และถ้าใครถาม ก็ให้บอกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการมัน”

เมื่อเขาไปทำตามพระเยซู ก็พบลูกลาจริง ๆ   เขาลากมันออกมา ก็มีคนถามว่า เจ้าทำอะไรกันนี่

เขาก็ตอบตามที่พระเยซูตรัส  ในใจนึกว่า

พระเยซูจะทรงเอาลูกลาไปทำอะไรนะ??  ต้องสำคัญแน่เลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.