Bubee Homepage

3 มีนาคม 13

ไอ้ซาตาน จงไปให้พ้น!

เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า

จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน

และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว 

ถอดความจาก มัทธิว 4:10

ภาพวาดโดยวิลเลียม โฮล 1905

ภาพวาดโดยวิลเลียม โฮล 1905

 เจ้าซาตานมันหวังอะไรเหลือเชื่อ!

มันชวนให้พระเยซูทอดพระเนตรดูความรุ่งเรืองของอาณาจักรต่าง ๆ

และบอกว่า “ถ้าท่านเยซู จะกราบไหว้เรา  เราจะให้สิ่งทั้งหมดนี้แก่ท่าน”

แต่พระเยซูกลับไล่มันไปเสีย  ตรัสว่า

ผู้เดียวที่มนุษย์จะต้องนมัสการและปรนนิบัติคือพระเจ้าเท่านั้น!

หนอย… มันคิดว่าพระเยซูสนใจสิ่งเหล่านั้น ….คิดได้อย่างไรกันนี่?

แต่เราซิ …อาจถูกมันหลอกได้นะ  ต้องระวังให้ดี 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.