Bubee Homepage

3 เมษายน 2014 กลัวให้ถูกคน

นกตัวเล็ก ๆ สักตัว พระเจ้าก็มิได้ทรงลืม

ผมของเจ้านั้น พระองค์ทรงนับไว้แล้ว…

อย่ากลัวเลย  เจ้านั้นก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว

ถอดความจาก ลูกา 12:6-7

Daily2014_4_3

 พระเยซูตรัสว่า” อย่ากลัวคนที่ฆ่าได้แต่ร่างกาย
จากนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีก
แต่ให้กลัวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ที่ทรงทำลายได้ทั้งชีวิต
และมีอำนาจที่จะทิ้งลงนรกได้
พวกเจ้าจะต้องกลับพระองค์นั้นแหละ”

ฟังแล้วน่ากลัวนะครับ
พระเยซูทรงสอนให้เรากลัวเกรงพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่า
และพระองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่ได้ทรงประสงค์ที่จะฆ่าเราเลย
แต่ทรงประสงค์สิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราเสมอ

พระองค์ทรงรักเรา แม้ผมของเราก็ทรงนับทุกเส้น ……

นกเล็ก ๆ ทุกตัว พระองค์ทรงรู้จักมัน และพระองค์ไม่ทรงลืมมันเลย….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.