Bubee Homepage

30 กรกฎาคม 2014 หินร้องเพลง

ขอให้พระมหาราชา
ที่ทรงมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญเถิด

จงมีสันติสุขในสวรรค์  โอ พระสิริในที่สูงสุด

ถอดความจากลูกา 19:38

 Daily2014_7_30

เมื่อศิษย์จูงลูกลาที่แสนเชื่องมาถึงพระเยซูแล้ว
เขาก็เอาเสื้อคลุมของตน ปูบนหลังลา

“ดูดีขึ้นเยอะเลย”  เขายิ้ม

“ท่านอาจารย์ขอรับ  เชิญขึ้นทรงลาขอรับ”
พระเยซูทรงพยักหน้ารับ และทรงขี่ลา  มันก็ไม่ดื้อสักนิด ทำตัวเหมือนเคยมีคนขี่อย่างนั้น
เมื่อเจ้าลาเดินไป  พวกเขาก็เอาเสื้อของตนปูลงตามทาง
เป็นการรับเสด็จพรเยซู
เมื่อทรงลามาใกล้ทางที่จะลงภูเขา
“สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า
ขอให้พระมหาราชาที่ทรงมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญเถิด
จงมีสันติสุขในสวรรค์  โอ พระสิริในที่สูงสุด”
แต่เมื่อฟาริสีที่แฝงตัวในหมู่คนได้ยินดังนั้น  ก็ไม่พอใจ
“ท่านอาจารย์.. จงห้ามเหล่าศิษย์ของท่านด้วย อย่าให้ร้องเช่นนั้น”
แต่พระองค์ตรัสตอบว่า
“ขอบอกท่านว่า
ถึงพวกเขาจะนิ่ง  แต่หินทั้งหลายก็จะส่งเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า!.”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.