Bubee Homepage

30 ธันวาคม 2014 เกิดปัญหา

เราจะมุ่งมั่นในการอธิษฐาน

รับใช้ในการสอนพระวจนะของพระเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 6:4

Daily2014_12_30

ปิดการแสดงความคิดเห็น.