Bubee Homepage

30 พฤศจิกายน 12 กว่าจะรู้ใจ 8

จงขอ แล้วจะได้รับ
จงหา แล้วจะพบ
จงเคาะ แล้วประตูจะเปิดให้เธอ

ถอดความจาก มัทธิว 7:7

โห…นึกไม่ถึงว่า ปริญญากลับกลายเป็นอุปสรรคในการหางาน
แต่แมวก็ยังหางานต่อไป
ตลอดเวลานั้น อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยตลอด
บางครั้งรู้สึกท้อ ทำไมพระเจ้าไม่ทรงตอบเสียที…
“เธอต้องขอต่อไป อย่าเลิก หาต่อไป อย่าถอย” เพื่อนรักเตือน
และทั้งสองก็ขอพระเจ้าต่อไป เชื่อต่อไปจน…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.