Bubee Homepage

30 มกราคม 2014 เสีย-ได้ ชีวิต

 เพราะใครจะเอาชีวิตของตนรอด คนนั้นจะเสียชีวิต
แต่คนที่ยอมเสียชีวิตของเขาเพราะเห็นแก่เรา
เขาจะได้ชีวิตรอด

ถอดความจาก ลูกา 9:24

Daily2014_1_30

คำนี้ล้ำลึก และง่ายในเวลาเดียวกัน
เราจะเอาคำอธิบายแบบใดดี
เพื่อน ๆ ครับ  พระเยซูกำลังบอกเราว่า

เพราะว่า พระเยซูบอกว่า เธอจะได้ประโยชน์อะไร
หากได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ชีวิตต้องสูญเสียไป

นี่เป็นเรื่องของการที่เราต้องเลือกระหว่างสิ่งที่โลกให้ กับสิ่งที่พระเจ้าจะให้
เราต้องเลือกว่า เราจะเชื่อ ให้พระเจ้านำพาชีวิตของเรา
หรือเปล่า…

บางทีเราต้องล้มเลิกความฝันอยากเป็น…. อยากได้ เพื่อจะได้ทำตามพระเจ้า

บู้บี้ไม่ได้หมายความว่า เราต้องเลิกเรียนหนังสือ เลิกขยัน

แต่ถ้าเราฝัน ที่จะได้อะไรเพียงเพื่อตัวเองหริอ
ฝันใหญ่ โดยแลกด้วยการทำผิด…
ฝันที่จะได้ดูดีในสายตาของชาวโลกเท่านั้น
ก็ต้องทบทวน และคิดดี ๆ นะครับ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.