Bubee Homepage

30 มกราคม 2015 เห็นพระเจ้า

สเทเฟนเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่ข้างขวาขององค์พระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 7:55

Daily2015_1_30

ปิดการแสดงความคิดเห็น.