Bubee Homepage

30 มิถุนายน 12 ปัสกา?

“พระองค์ทรงประสงค์จะให้พวกเรา
ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์ ที่ไหนขอรับ ?”

ถอดความจาก มาระโก 14:12

เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ถึงเวลาฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้น พวกสาวกของ มาทูลถามพระเยซูว่า “พระองค์ทรงประสงค์จะให้ พวกเราไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์ ที่ไหนขอรับ ?”
พระองค์จึงทรงสั่งสาวกสองคนไป   ”เจ้าทั้งสอง  จงเข้าไปในนคร   จะมีชายคนหนึ่งทูนหม้อน้ำบนศีรษะมาพบเจ้า  จงตามคนนั้นไป เมื่อเขาไปในบ้านหนึ่ง ก็จงบอกเจ้าของบ้านว่า ….พระอาจารย์ถามว่า  ห้องที่พระองค์จะกินปัสกากับ สาวกได้นั้นอยู่ที่ไหน
เจ้าของบ้านจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั่นแหละ จงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิด”
สาวกสองคนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุง และพบเหมือนพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม

เทศกาลปัสกา คือ การฉลองเพื่อระลึกถึง เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์    เป็นการทำให้พวกเขาพ้นจากการเป็นทาส  ชาวยิว จะฉลองเทศกาลนี้ทุกปี   โดยพวกเขาจะกินขนมปังที่ไม่มีเชื้อ(ซึ่งทำให้ขนมปังฟู) มีการฆ่าลูกแกะเพื่อ  เพื่อน ๆ อ่านเรื่องราวของจุดเริ่มต้นเทศกาลที่นี่ และ ที่นี่

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.