Bubee Homepage

30 สิงหาคม 2014 สิ่งที่จะยั่งยืน

จงเงยหน้าดูฟ้า และมองมายังโลกเบื้องล่าง
ฟ้านั้น จะหายวับไปเหมือนควัน โลกจะเก่าเปื่อยไปเหมือนเสื้อผ้า
คนทั้งหลายที่อยู่ในนั้นจะตายไปเหมือนแมลง 
แต่ความรอดของเราจะดำรงเป็นนิตย์ 
ความชอบธรรมของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

ถอดความจาก อิสยาห์ 51:6

ภาพจากองค์การนาซา

ภาพจากองค์การนาซา

พระคำของพระเจ้าได้ย้ำแล้วย้ำอีกให้เราทราบว่า โลก และสิ่งต่าง ๆ ในโลกจะสูญไปวันหนึ่ง

ไม่น่าแปลกใจหรอกครับ  เพราะทุกวันนี้ คนในโลกก็ทำสงคราม ฆ่ากันตายราวกับไม่ใช่คนอยู่แล้ว

แต่พระเจ้าทรงมีความหวังให้เราว่า

เราจะไม่ตายเหมือนแมลง  เพราะเราจะได้รับชีวิตอมตะอยู่กับพระเจ้าเป็นนิตย์

ไม่ใช่ในโลกนี้ แต่ในโลกที่พระองค์ทรงเตรียมไว้  (อ่านยอห์น 14 ครับ พระเยซูทรงเตรียมที่ให้เรา)

วิธีใดนะ ที่จะทำให้เราได้อยู่กับพระองค์   ?? …..

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.