Bubee Homepage

11 มกราคม 2014 อย่าห้ามเด็ก

แต่พระเยซูตรัสว่า
“จงให้เด็ก ๆ เข้ามาหาเราเถอะ  อย่าไปห้ามเขา!
เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็ก ๆ เหล่านี้”

ถอดความจาก มัทธิว 19:14

jesus_dek

คำกล่าวข้างบน ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูทรงพอพระทัยที่จะให้เด็ก ๆ มาหาพระองค์

ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาหาพระองค์ได้

แต่เป็นเจ้าตัวเล็กที่น่ารัก และต่างเป็นคนที่เชื่อแล้ว เชื่อเลย

พระเยซูตรัสว่า คนที่มีบุคลิกภาพ และหัวใจอย่างเด็กนั้น

สวรรค์ก็เป็นของเขาอยู่แล้ว  น่าคิดนะครับว่าเรามีลักษณะอย่างนั้นไหม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.