Bubee Homepage

20 กุมภาพันธ์ 2014 ขอคนงาน…

จงอธิษฐานอย่างร้อนรนต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนา
ให้ส่งคนงานออกไปยังท้องนาของพระองค์ 

ถอดความจาก ลูกา 10:2

Daily2014_2_20

และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า

“ดูซิ   ท้องนานั้นเหลืองเต็มไปด้วยข้าว แต่คนงานมีเพียงไม่กี่คน

จงอธิษฐานอย่างร้อนรนต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนา

ให้ส่งคนงานออกไปยังท้องนาของพระองค์ “

คนมากมายในท้องทุ่ง เรานึกภาพตอนที่คนมารวมตัวกันมากๆ ซิ

ใครล่ะ ที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นรู้จักพระองค์ได้

ก็ต้องเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ไป ไม่ใช่ใครก็ทำได้

นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องขอคนงานจากพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.