Bubee Homepage

31 กรกฎาคม 11 แผ่นดินของพระเจ้า 4

แต่เมื่องอกขึ้นนั้น

ก็กลายเป็นต้นใหญ่ที่สุดในบรรดาต้นไม้ในสวน

มีกิ่งก้านใหญ่โตจนนกในอากาศเข้ามาทำรัง

และอาศัยร่มเงาได้

ถอดความจาก มาระโก 4:32

ภาพจาก faithfulthoughtspot.wordpress.com

พระเยซูทรงเล่าเรื่องคำอุปมาหลายเรื่องให้ผู้คนฟัง

ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เข้าใจ   แต่เมื่อพวกเขาไปแล้ว
พระเยซูจะทรงอธิบายให้สาวกของพระองค์เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้าไปในใจของใครคนหนึ่ง

และพระเจ้าทรงช่วยให้เขาเติบโตเหมือนต้นมัสตาร์ดนี้แหละ

จากเมล็ดเล็ก ๆ  กลายเป็นต้นใหญ่โตที่นกจะมาอาศัยเงา และทำรัง

ที่สำคัญยังมีเมล็ดให้มันได้กินอีกด้วย

แผ่นดินของพระเจ้า เริ่มจากเล็ก ๆ  และกลายเป็นใหญ่จนเป็นที่พึ่งพาของอีกหลายคน

ยังมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นอีก

เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลก พระองค์ทรงมาเงียบ ๆ  บังเกิดเป็นเด็กทารกน้อย

แต่แล้ว วันนี้ คนมากมายในโลกได้รู้จักและวางใจในพระองค์…..

ทรงเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่มนุษย์ต้องพึ่งพา

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.