Bubee Homepage

31 พฤษภาคม 11 หนูน้อยจอมลุย 17

ความสุขเป็นของคนที่มีใจเมตตา
เพราะว่า เขาจะได้รับความเมตตาตอบแทน

ถอดความจากมัทธิว 5:7

แล้วน้อยก็ทำสำเร็จ     ทำให้เธอมีความสุขมาก

สำเร็จอะไรหรือ ?

ทำให้บักจ่อยได้ลิ้มรสของความสุขในการให้

ไม่ใช่ให้เงินทอง  ให้ของ  แต่เป็นการให้เวลา  ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่ต้องการ

ดังนั้น เราจึงไม่จำกัดการให้อยู่ที่สิ่งของ

แต่ขอบเขตของการให้นั้น กว้างขวางยิ่งนัก

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.