Bubee Homepage

31 พฤษภาคม 2014 ปัญญากับความเข้าใจ

ใครบ้างในพวกเธอที่มีปัญญาและความเข้าใจ?
ให้คนนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม
ด้วยการกระทำที่สุภาพ อ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญา 

ถอดความจาก ยากอบ 3:13

rabert

เพื่อน ๆ ครับ  คนมีปัญญานั้น ไม่ว่าจะแก้ปัญหาอะไร
เขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา

เขาไม่ทำร้ายผู้อื่น  ไม่ว่าจะด้วยวาจา การกระทำ
พระเจ้าทรงสอนให้เราแก้ปัญหาต่าง ๆ
ด้วยพฤติกรรมทางบวก และความอ่อนโยน ความสุภาพ
ดีนะครับ ถ้าเราจะแก้ปัญหาต่าง ๆ
ด้วยปัญญาและความอ่อนโยน…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.