Bubee Homepage

31 สิงหาคม 2013 สงครามกับความสงบ

จงพยายามที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับคนทั้งหลาย

ถอดความจาก ฮีบรู 12:14

เด็กที่อยู่ท่ามกลางสงครามซีเรีย  ผู้ใหญ่เริ่มทะเลาะ  เด็กรับทุกข์ทั้งหมด!

เด็กที่อยู่ท่ามกลางสงครามซีเรีย ผู้ใหญ่เริ่มทะเลาะ เด็กรับทุกข์ทั้งหมด!

 

สงครามในโลกใบนี้ ไม่เคยหยุด
ปะทุกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน จนกลายเป็นกิจวัตร
ความที่เรามีคนมากมาย  ความเห็นแตกต่าง อำนาจที่ไม่ลงตัว
บางคนมีอำนาจล้นเหลือ ทำอะไรก็ได้
แต่สำหรับคนที่เล็กน้อย จะเหลืออะไรล่ะ?

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อคนที่ต้องทุกข์ยากในสงครามซีเรีย!
เราอยู่ไกลเขา  เราทำอะไรไม่ได้
ไม่มีความสามารถช่วย  แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์

ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ที่อธิษฐานอย่างจริงใจครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.