Bubee Homepage

4 กันยายน 2014 อาหารมื้อสุดท้าย

เราต้องการรับประทานปัสกานี้กับพวกเจ้า
ก่อนที่เราจะไปทนทุกข์

ถอดความจาก ลูกา 22:15

Daily2014_9_4

เมื่อถึงเวลากำหนด
พระเยซูกับสาวกก็มายังบ้านซึ่งเตรียมที่เอาไว้
ทรงเอนพระองค์ลง กับเหล่าศิษย์ใกล้ชิดพร้อมหน้าพร้อมตา
พระองค์ตรัสว่า
“เราต้องการรับประทานปัสกานี้กับพวกเจ้า ก่อนที่เราจะต้องไปทนทุกข์
เราขอบอกว่า เราจะไม่รับประทานปัสกานี้อีก
จนกว่าความหมายของปัสกานั้น จะสำเร็จครบถ้วนในแผ่นดินของพระเจ้า”

และพระองค์ทรงหยิบจอกขึ้นมา
กล่าวคำขอบพระคุณ และตรัสว่า
“จงดื่มจากจอกนี้ และส่งต่อให้ทุกคนดื่ม
เราขอบอกว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นนี้อีกจนกว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึง”

แล้วพระองค์ก็ทรงหยิบก้อนขนมปังขึ้นมา
พอกล่าวขอบพระคุณแล้ว พระองค์ก็ฉีกขนมปังนั้นออก
ส่งให้พวกเขาตรัสว่า
“นี่คือร่างกายของเรา ที่ได้มอบให้แก่เจ้า
จงทำเช่นนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเรา”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.