Bubee Homepage

4 กุมภาพันธ์ 12 สิ่งที่ซื้อไม่ได้

คนที่วางใจในทรัพย์สมบัติ

จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริง ๆ

ถอดความจาก มาระโก 10:25


เวลาไปดูหนัง เราใช้เงินซื้อตั๋ว เข้าโรงเรียน เราก็ต้องจ่ายค่าเรียน

ไม่ว่าจะได้อะไรมา ต้องจ่ายเงินซื้อ

แต่มีอย่างหนึ่งที่รวยเท่าไรก็ซื้อไม่ได้

นั่นคือ แผ่นดินของพระเจ้า

ที่พระเยซูตรัสเช่นนี้เพราะ การเข้าไปอยู่ในการครอบครองของพระเจ้า

ให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านาย เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเรานั้น

ไม่ได้เข้าไปด้วยเงินทอง

แต่เราทุกคนสามารถเป็นคนของพระเจ้าได้ เมื่อพระเจ้าทรงเลือกเรา

และเราเชื่อฟัง ติดตามการทรงเรียกของพระองค์

ไม่ใช่ด้วยการใช้เงินซื้อ หรือความดีซื้อ

แผ่นดินสวรรค์ หรือการครอบครองของพระเจ้า

เป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์เราตะกายเอาเองไม่ได้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.