Bubee Homepage

4 พฤศจิกายน 11 เห็นอกเห็นใจ

เธอจงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เห็นอกเห็นใจกัน  รักกันฉันพี่น้อง
มีจิตใจอ่อนโยนและสุภาพ

ถอดความจาก 1 เปโตร 3:8

ถ้าคนที่กำลังขนทรายอยู่รู้ว่า มีคนป่วย เขาคงไม่บ่นว่าอะไร

คนขับรถขนคนป่วยก็ต้องรีบ ไซเรนอี้อ่อ  ก็ไม่มี

เพราะเป็นรถแค่ขนของ ไม่ได้เป็นรถพยาบาล

คำว่า เห็นอก เห็นใจนี่ มันเป็นคำที่ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน

เราต้องเห็นความคิดของแต่ละฝ่าย และยอมเสียเปรียบให้กันและกัน

เพื่อสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย

เพื่อน ๆ เคยเห็นอกเห็นใจใครบ้างไหม?

ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็นคนเช่นนั้น

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.