Bubee Homepage

4 พฤษภาคม 2014 ที่อันทิโอก

ในคริสตจักรอันทิโอก บางคนเป็นผู้กล่าวคำ บางคนเป็นครู

ถอดความจาก กิจการ 1:1Daily2015_5_4

ปิดการแสดงความคิดเห็น.