Bubee Homepage

4 พฤษภาคม 2014 พระโลหิตชำระบาป

พระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระเจ้าก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น

ถอดความจาก  1 ยอห์น 1:7

Soweto Gospel Choir
Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
He washed the sins away

Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
He taugh me how to watch
Fight and pray
Fight and pray
And live rejoicing
Ev’ry day
Ev’ry day

Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
He washed the sins away
Oh happy day
(Oh happy day)
Oh happy day
(Oh happy day)
He taugh me how to watch
Fight and pray
Fight and pray
And live rejoicing
Ev’ry day
Ev’ry day

ปิดการแสดงความคิดเห็น.