Bubee Homepage

4 เมษายน 2014 คำเตือนอีกสามประการ

อย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไร จะพูดอะไร
เพราะในเวลานั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนเจ้าว่า
ควรจะพูดอะไรบ้าง

ถอดความจาก ลูกา 12:11-12

Daily2014_4_4

หลังจากที่พระเยซูทรงเตือนให้วางใจพระเจ้า
พระองค์ก็ทรงเตือนอีกสามเรื่อง

I
 ถ้าเรารับว่าเราเชื่อในพระองค์ต่อหน้าคนอื่น ๆ 
พระเจ้าจะทรงยอมรับเราต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า

II
ถ้าใครก็ตามหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์
เขาจะไม่ได้รับการยกโทษ
III
หากต้องยืนต่อหน้าผู้มีอำนาจที่กำลังจะไต่สวนเรา
ก็ไม่ต้องกระวนกระวาย  เพราะพระวิญญาณจะทรงสอนเองว่า
ในเวลานั้นจะต้องพูดอย่างไร 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.