Bubee Homepage

5 กรกฎาคม 2014 พระนามและพระวจนะ

เพราะว่า พระองค์ทรงยกย่องเชิดชูพระนามและพระดำรัส

ของพระองค์เหนือสารพัดสิ่ง

ถอดความจากสดุดี 138:2

Ekkapop

ยังมีพระคำบางฉบับแปลว่า พระเจ้าทรงยกย่องพระดำรัสของพระองค์
เหนือพระนามของพระองค์
เอาเถอะ… พระนาม และพระดำรัส เป็นสิ่งสูงค่าสำหรับชีวิตเรา
อย่างไร ทั้งพระนาม และพระดำรัสของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เหนือตัวเรา
พระนามของพระเจ้า มีความหมายมากสำหรับชีวิตเรา
อย่างเช่น
อิมมานูเอล… พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
เอล ชัดดาย … พระเจ้าทรงฤทธิ์ 
พระคริสต์… พระผู้ช่วยให้รอด
พระนามของพระองค์เป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิตเรา
และพระดำรัสของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ได้นำทางเราดั่งโคมไฟที่ส่องทางในความมืดมิด

ทั้งพระนาม และพระดำรัสของพระองค์ จึงต้องเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตเรา!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.