Bubee Homepage

5 กันยายน 2013 พระวิญญาณ…

พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้า

 

ถอดความจาก ลูกา 4:18

Daily2013_9_5-1ชาวเมืองนาซาเร็ธ ได้มายังธรรมศาลาเพื่อฟังพระคำของพระเจ้า
หลายคนอ่านหนังสือไม่ออก  แต่พวกเขาจะฟัง และจดจำพระคำนั้นไว้
พอจำได้ พวกเขาก็จะเชื่อ  เชื่อฟัง และทำตามสิ่งที่อยู่ในนั้น

พอพระเยซูทรงเริ่มอ่านหนังสือม้วนอิสยาห์
ทุกคนก็ตั้งใจฟัง…. เขาได้ยินคำต่อไปนี้

Daily2013_9_5-2

พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้า
เพราะพระองค์ทรงเจิมแต่งตั้งข้าไว้
เพื่อให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
พระองค์ทรงส่งข้าไปรักษาหัวใจที่ฟกช้ำ
ไปประกาศอิสรภาพแก่เหล่าเชลย
ไปทำให้คนตาบอดเห็นได้

และปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่
เพื่อประกาศปีที่พระเจ้าทรงโปรดปราน…..

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.